Kogude kasutamise kord

 1. Saaremaa Muuseumi kogud on üldsusele avalikud.
 2. Kogud on uurijatele üldjuhul avatud esmaspäevast reedeni kella 10–17.
 3. Hoidlasse võivad uurijad minna ainult peavarahoidja loal ja vastava koguhoidja või
  peavarahoidja saatel.
 4. Museaalidega, sh. kartoteekidega tutvumine toimub eelneva kokkuleppe alusel
  peavarahoidjaga või vastava koguhoidjaga kas telefoni või e-posti teel.
 5. Kogude kasutamiseks täidab ja allkirjastab uurija tellimislehe, mis on tellimuse
  täitmise aluseks. Tellimissoovi võib esitada ka telefoni või e-posti teel vähemalt
  kaks tööpäeva varem.
 6. Tellitud museaalid tuuakse võimaluse korral hoidlast välja tellimuse esitamise päeval
  või siis esimesel sellele järgneval mõlemale poolele sobival ajal.
 7. Korraga uurimiseks antavate museaalide arv määratakse vastavalt museaalide
  turvaliseks kasutamiseks vajaliku pinna olemasolule.
 8. Muuseumitöötajal on õigus piirata või keelduda museaalide uurijale tutvumiseks
  andmisest seoses museaali seisukorra või muude probleemsete omaduste tõttu.
 9. Kogude kasutaja ei tohi museaale rikkuda.
 10. Museaale käsitsetakse selleks ette nähtud kinnastes.
 11. Uurija tagastab museaalid isiklikult koguhoidjale või peavarahoidjale.
 12. Uurija registreerib iga oma külastuse külastajate päevikus.
 13. Muuseumil on õigus keelduda teenuste osutamisest isikutele, kes on varem
  kuritarvitanud muuseumi usaldust.

MUSEAALIDEST KOOPIATE VALMISTAMINE

 1. Kopeerimise all mõistetakse esemete, fotode-negatiivide ja arhivaalide pildistamist,
  ülesjoonistamist või skaneerimist, arhivaalidest valguskoopiate tegemist ning
  esemetest vormide võtmist.
 2. Esemete, fotode-negatiivide ja arhivaalide pildistamine, skaneerimine ja
  valguskoopiate tegemine ning kasutamine on reguleeritud
  hinnakirja ja kasutamisõiguse andmise kaudu.
 3. Museaalidest koopiate tegemiseks tuleb täita tellimisleht ning taotleda kasutusõigust.
 4. Museaale kopeerib üldjuhul muuseum. Keelatud on ise esemete pildistamine, v. a.
  koguhoidja eriloal.
 5. Uurijal on keelatud museaali kopeerimiseks seda kopeerimisvahendiga otsekontakti
  asetada.
 6. Valminud koopiad saab kätte pärast arve tasumist.
 7. Museaalide koopiate publitseerimisel on kohustuslik viitamine Saaremaa
  Muuseumile.
 8. Esemetest vormide võtmine lepitakse kokku iga üksikjuhtumi korral eraldi.

MUSEAALIDE LAENUTAMINE

 1. Museaale antakse muuseumist välja ainult juriidilistele isikutele kirjaliku taotlus- ja
  garantiikirja alusel. Tellija peab tagama museaali nõuetekohase säilivuse ja
  õigeaegse tagastamise.
 2. Tellimuse rahuldamine otsustatakse iga kord eraldi.
 3. Eesti muuseumidele ja uurimisasutustele laenutatakse üldjuhul tasuta, teistele juriidilistele isikutele vastavalt kehtivale hinnakirjale
 4. Museaali muuseumist väljaandmisel vormistatakse väljaandeakt, mis koostatakse
  kahes eksemplaris – esimene muuseumile, teine laenutajale.
 5. Üldjuhul ei anta museaale ajutiseks kasutamiseks väljapoole muuseumi kauemaks
  kui üheks aastaks.
 6. Muuseumil on õigus jooksvalt kontrollida välja antud museaalide seisukorda.
 7. Tellija on kohustatud museaali kasutamisel viitama Saaremaa Muuseumile.