Avalik konkurss

Sihtasutus Saaremaa Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Saaremaa Muuseum juhatuse liikme koha täitmiseks.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada, uurida ja vahendada Saare maakonna kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning tugevdada Saare maakonna kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
 • muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine,
 • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
 • turundusvaldkonna tundmine;
 • hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

Kandideerijal palume esitada:

 • kirjalik avaldus, motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi visioon Saaremaa Muuseumi arengust aastatel 2018-2022 (kuni 3 lk).

Töökoht asub Kuressaares.

Tööle asumine: esimesel võimalusel.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.10.2017 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee .

Lisainformatsioon:

Tiia Leppik

Sihtasutuse Saaremaa Muuseum nõukogu esimees

tiia@oesel.edu.ee