Projekti “Kuressaaren linnan kehittäminen matkailukohteena”

Euroopa Regionaalarengu FondVuonna 2010 alettiin toteuttaa käytännössä Saarenmaan museon projektia “Kuressaaren linnan kehittäminen matkailukohteena “, jota rahoittaa Yrityskehitysrahasto Euroopan yhteisön tukirahastojen (EAS) avustuksen “Valtakunnallisesti tärkeiden kulttuuri- ja matkailukohteiden kehittäminen” puitteissa (projekti nro EU31132). EAS:in johto vahvisti Saarenmaan museon projektihakemuksen, jonka kokonaishinnaksi tuli 60 miljoonaa kruunua, 17. syyskuuta 2009.

Projektin toteuttamiseksi tarpeellisissa tutkimus- ja suunnittelutöissä museo toimi alkaen jo vuodesta 2000, kun Museoviraston tilauksella tehtiin linnan korkeusmittaukset. Seuraavina vuosina laadittiin linnan kehitysohjelma ja tehtiin joukko valmistelutöitä. Vuonna 2006 valmistui Kuressaaren linnan kestävöinti- ja entistämissuunnitelma, jonka laati arkkitehtitoimisto Restprojekt OÜ (arkkitehtina Urmas Arike).

Kyseessä on yhdysprojekti, joka alkujaan koostui yhdeksästä suuremmasta toiminnosta ja niihin liittyvistä alatoiminnoista. Myöhemmin lisääntyi monia pienempiä toimintoja. Osa toiminnoista on liitetty museon käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden kunnostukseen ja kehittämiseen: kunnostettiin ulkoilmatilaisuuksien sivurakennus ja palontorjunnan sprinklerjärjestelmä, rakennettiin museon kameravalvontajärjestelmä, perustettiin uusi käsityöhuone (kivikota), kunnostettiin ns. Püssirohutornin sisätila sekä kehitettiin linnan ulkovalaistusta. Tämän lisäksi perustettiin kaksi uutta kiinteää näyttelyä: toukokuussa 2011 avattiin linnan Puolustustornin 3– 6. kerroksessa suuri kiinteä näyttely “Saarenmaa vuosina 1950–94”, syyskuussa 2012 Püssirohutornin kellarissa vuoden 1941 kommunistista joukkomurhaa ja terroria käsittelevä näyttely.

Pesu Projektin suurin osa on Kuressaaren linnan linnoitevyöhykkeen kestävöinti ja entisöinti. Näiden töiden puitteissa kestävöidään kaikkien yhdysvallien ja linnoitteiden ulkomuurit, siivotaan sorakerrokset linnoitteiden ja niiden sivustojen päältä, rakennetaan vallihaudan yli vievän vanhan tiepenkereen tilalle uusi silta, perustetaan merenpuoleiselle sivulle uusi porttikäytävä, entisöidään kokonaisuudessaan pohjoislinnoitteen porttikäytävä ja alasivusta. Sivustalla entisöidään kolmea tykkiasemaa, joihin sijoitetaan myös tykit.

Väravakäigu ehitus Tämän kehitysprojektin yksi hyvin suuri osa on linnan historian ja rakennuksellisen kehittymisen tutkiminen. Kolmeksi vuodeksi (2010–12) on päätetty suorittaa suuret arkeologiset kenttätutkimukset ja rakentajien työn arkeologinen seuranta, jota toteuttaa arkeologiayhtiö OÜ Agu EMS. Kaivauksissa kerättyä uutta tietoa sekä löytöjen pohjalta on suunnitelmana valmistaa linnan historiaa käsittelevä kiinteä näyttelyn osa, joka puuttuu Saarenmaan museosta tähän asti.

Arheoloogid Jo kahden ensimmäisen vuoden tutkimustyöt ovat antaneet hyvin paljon tärkeätä tietoa Kuressaaren linnan historiasta. Entisen piispanlinnan alueelle on tehty 21 suurempaa ja pienempää kaivantoa, joista saatiin lähes 2000 esinelöytöä. Niistä vanhimmat on ajoitettu 1300-luvun jälkipuolelle.

Arheoloogid Huomattavin löytö on ilmeisesti 1300-luvun jälkipuolella tai 1400-luvun alussa valmistettu harvinainen ruodollinen nuolenkärki. Nuolenkärjen yhdelle sivulle on lyöty ristinmuotoinen leima ja tämän takaosaa ympäröi koristeellinen messinkipeltinen rengas. Virosta ei ole aikaisemmin löydetty yhtään leimallista nuolenkärkeä ja ne ovat suhteellisen harvinaisia muuallakin Euroopassa. Koristelun osalta voi Kuressaaren nuolenkärkeä verrata ns. ornamenttikoristeisiin nuolenkärkiin, joita tiedetään maailmassa olevan noin 20 kappaletta. Niiden valmistuspaikkana pidetään Böömiä (Tšekki) sekä on arveltu, että ylelliset nuolet saattoivat olla ampujien kiltojen päälliköiden virkatunnuksia tai ampumakilpailujen voittajien palkintoja. Ainoa tiedossaoleva samanlaisen muodon omaava ja koristeellinen nuolenkärki on Pécsin kaupungissa Unkarissa.

Kuressaare Kindluse vilepill Kiinnostavana löytönä ansaitsee maininnan myös päärakennuksen kaakkoissivulta monen metrin syvyydestä maan sisältä löydetty linnunmuotoinen vihellyspilli, joka oli puhdistuksen jälkeen täysin toimintakunnossa. Yksittäisiä savipillejä on löydetty muistakin Viron linnoista, jotka on samanlaisten löytöjen avulla ajoitettu vallitsevasti 1600–1700 -luvuille.

Konserveerimine Vuonna 2011 EAS:ille tehtyjä muutosehdotusten puitteissa lisättiin projektiin vielä muutama toiminto: kestävöitiin linnan vallihaudasta vuonna 1989 löydetyt kuusi tykkiä, jotka varustetaan aitojen lavettien kopioilla; kunnostetaan linnan portin kohdalla sijaitseva puinen ns. nuolikota. „Pehmeinä“ toimintoina uudistetaan Saarenmaan museon kotisivu ja valmistetaan uusi esite.

Arheoloogid Suurin osa kunnostus- ja jälleenrakennustöitä on onnistuneesti saatu valmiiksi; jatkuvat linnan kestävöinti- ja entisöintityöt. Vuoden 2011 syksyksi oli entisöity suuri osa kaakkoisen yhdysvallin ulkomuurista sekä koillis- ja lounaisyhdysvallin sekä itälinnoitteen rintavarustuksen muureista. Vuodeksi 2012 on linnoituksen alueelle suunniteltu vielä viisi arkeologista kaivantoa, joissa keskitytään päälinnan aikaisempaan rakennusvaiheeseen ja esilinnan laajenemisen tutkimukseen.