Saarlased nõukogude sõjaväebaasidel jalus

Endel Püüa uurimustööl põhinev näitus “Saarlased Nõukogude sõjaväebaaside jalus 1939-1941” ootab külastajaid alates 23.10.2019 kuni 12.02.2020.a. Kuresaare lossi piiskopi eluruumis.

2019. aasta sügisel möödub 80 aastat sündmustest, mille tagajärjed annavad end Euroopas ja  kogu maailmas tunda tänaseni.
23.08.1939.a. Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmitud Mittekallaletungilepinguga piiritlesid lepinguosalised oma mõjupiirkonnad Euroopas ja peagi algas kokkulepitu elluviimine. 01.09.1939 ründas Saksamaa Poolat ja vallandus Teine maailmasõda. 28.09.1939 surus NSV Liit Eestile peale Vastastikuse abistamise pakti, mis andis Nõukogude poolele õiguse sõjaväebaaside loomiseks.
Baaside leping  ja sellele järgnenud 1940. aasta lisakokkulepe puudutasid eriti valusalt Saare- ja Läänemaad ning Paldiski piirkonda.  42-st sõjaväebaaside alla nõutavast maa-alast paiknes tervelt 25 Saaremaal kogupindalaga 13630 ha, mis moodustas umbes 5,1 protsenti saare pinnast.  Kõige raskem ja kurvem, mis nüüd järgnes, oli baasialadel majapidamiste likvideerimine (kokku 448 üksust) ja elanike evakueerimine.  Suurima ülekohtu all kannatas Taga-Sõrve rahvas, kus likvideerimisele kuulus 144 ja Kõiguste-Ruhve piirkond, kus baasi alla jäi 131  majapidamist.  Eesti okupeerimine NSV Liidu poolt ja sellele järgnenud punane riigipööre suurendasid sõjaväelaste omavoli baaside rajamisel veelgi.
Käesolev näitus kajastabki neid kurbi ja veidi unustuse hõlma vajunud sündmusi Saaremaal.  Näituse koostaja Endel Püüa tänab kõiki sõjaväebaasidele jalgu jäänute järeletulijaid ja teisi abilisi, kes selle teostamisele eelnenud uurimistööle tublisti kaasa aitasid.