Eesti Töötukassa tunnustus

17.01.2019 tunnustas Eesti Töötukassa SA Saaremaa Muuseumit Saaremaa aasta tööandja tiitliga.

Saaremaa Muuseum tänab Töötukassat tulemusliku koostöö eest!