Otsime! Valikpakkumine: KERAAMIKATÖÖKODA/SAVIKODA ja SEPIKODA

Valikpakkumise väljakuulutamine (täistekst)

KERAAMIKATÖÖKODA/SAVIKODA

 

Saaremaa Muuseum annab valikpakkumisel viieks aastaks tasu eest kasutamiseks Kuressaare linnas asuva Kuressaare kindluse läänebastioni keldri üldpindalaga 41,4 , eesmärgiga sisustada selles keraamikatöökoda ehk savikoda.

 

Üürileantava varaga tutvumiseks tuleb eelnevalt kokku leppida SA Saaremaa Muuseumi juhatuse liikme Rita Valgega (telefon 45 56307; 514 5558).

 

Pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat üürilepingut.

 

Valikpakkumisel osalemise tingimused:

1) ruumi kasutajal on kohustus ruumi kasutada lossi miljöösse sobiva keraamikatöökojana;

2) ruumi kasutajal peab olema keraamiku 3. või 4. kutsekvalifikatsioon või erialane kõrgharidus (kvalifitseeruvad ka need, kellel on vastav kutsekvalifikatsioon või kõrgharidus omandamisel);

3) ruumi kasutaja peab tagama võimaluse ruumide kasutamiseks muuseumi pedagoogilise töö vajadusteks.

 

Pakkumisel osalemiseks tuleb hiljemalt 24. aprilliks 2018. a. tasuda osavõtutasu summas 50 eurot.

Osavõtutasu tasutakse Rahandusministeeriumi arveldusarvele
EE891010220034796011 SEB, märkides ära viitenumbri 3500082033 ja selgituse: “Saaremaa Muuseum – savikoja kasutusse andmise pakkumise osavõtutasu”. Nimetatud osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

 

Pakkumised tuleb saata või tuua Saaremaa Muuseumi (aadress: SA Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1, 93810 Kuressaare) kinnises ümbrikus, märkides ümbrikule “Savikoja pakkumine”.

 

Pakkumiste Saaremaa Muuseumisse jõudmise tähtaeg lõppeb 25. aprillil 2018 kell 15.00. Pakkumisi, mis saabuvad hiljem, vastu ei võeta. Pakkuja võtab enda kanda kogu pakkumise tähtaegse Saaremaa Muuseumisse saabumise riski, kaasa arvatud vääramatust jõust (force majeure) tekkinud üleandmise viivituse.

 

Valikpakkumisel osalemisel esitatavad dokumendid:

 

  1. Pakkuja vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

          1.1. pakkuja nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-postiaadress) ja registrikood;

          1.2. kirjalik nõusolek valikpakkumisel osalemiseks valikpakkumise teates ja üürilepingu kavandis esitatud tingimustel (üürilepingu kavand: vt lisa);

          1.3. ühe ruutmeetri eest kuus pakutav numbrite ja sõnadega kirjutatud üürisumma eurodes;

          1.4. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, füüsilise või juriidilise isiku esindaja   puhul esindusõigust tõendav dokument.

  1. Pakkuja tegevuse kirjeldus, milles on vastavalt valikpakkumisel osalemise tingimustele ära toodud:

          2.1. ruumi kasutamisotstarve;

          2.2. pakkuja kutsekvalifikatsiooni või haridust kinnitav dokumendi koopia (juhul kui kutse on omandamisel, siis vastav kinnituskiri haridusasutuselt);

          2.3. tegevuskava, milles on tutvustatud savikoja tegevusi.

          2.4. kinnitus, et pakkuja tagab võimaluse ruumide kasutamiseks muuseumi pedagoogilises töös.

  1. Tõend osavõtutasu tasumise kohta.

 

 

Pakkumiste avamine toimub 25. aprillil 2018. a kell 15.15 Saaremaa Muuseumis.

 

Valikpakkumise osalemise tingimustele mittevastava pakkuja pakkumus lükatakse tagasi. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on pakkuja poolt esitatud üürihind (osakaal koguhindest 60%) ühe ruutmeetri eest kuus ning tegevuskava (osakaal koguhindest 40%).

 

Kasutamiseks andmise valikpakkumise tulemused tehakse teatavaks kõikidele pakkumuse esitanud isikutele hiljemalt 26. aprilliks 2018. a. Valikpakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine otsustatakse 5 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

SEPIKOJA PAKKUMUS – valikpakkumise väljakuulutamine_SEPIKODA

 

Täiendav info:

Rita Valge

SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige

Tel: 45 56307; 514 5558

E-post: rita@muuseum.tt.ee


VAATA lingid lepingule:

LISA_ÜÜRILEPING_kavand_SAVIKODA

LISA_ÜÜRILEPING_kavand_SEPIKODA